Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 12 de juliol de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis nocturns d'urgència dels centres d'atenció primària de Lloret de Mar (Selva) (Tram. 250-00629/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 147, 32; esmenes: BOPC, 193, 40)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'atenció continuada al CAP Lloret-Centre, de Lloret de Mar, i sobre la reinstauració del servei de transport sanitari urgent (Tram. 250-00663/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 156, 20; esmenes: BOPC, 196, 39)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la reobertura dels consultoris mèdics i l'ampliació de l'atenció mèdica i sanitària a Avinyonet del Penedès (Tram. 250-00650/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 25; esmenes: BOPC, 193, 40)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la publicació del Pla de reordenació dels serveis sanitaris (Tram. 250-00651/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 25; esmenes: BOPC, 193, 41)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la retirada i la reedició dels díptics informatius sobre els serveis sanitaris distribuïts a la comarca de la Selva (Tram. 250-00652/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 26; esmenes: BOPC, 193, 41)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les mesures per a la reducció de les llistes d'espera per a les intervencions cardiovasculars i de neoplàsies (Tram. 250-00653/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 26; esmenes: BOPC, 193, 41)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic (Tram. 250-00658/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 156, 14; esmenes: BOPC, 196, 38)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la continuïtat del Programa per a la prevenció i assistència de la sida (Tram. 250-00669/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 163, 20)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la negociació de la reducció de les tarifes d'aparcament de l'Hospital Universitari de Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat, per als acompanyants de les persones amb mobilitat reduïda (Tram. 250-00675/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 31)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el retorn del transport sanitari urgent i la recuperació de l'atenció continuada de vint-i-quatre hores en diversos centres d'atenció primària i àrees bàsiques de salut de la regió sanitària de Girona (Tram. 250-00684/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 171, 36; esmenes: BOPC, 235, 15)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la continuïtat del servei d'urgències del CAP El Pla, a Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-00697/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 177, 45; esmenes: BOPC, 235, 17)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el manteniment del servei d'urgències a l'ABS El Pla, de Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-00701/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 177, 48; esmenes: BOPC, 235, 17)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn d'urgències del CAP Guineueta, de Barcelona (Tram. 250-00885/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 48; esmenes: BOPC, 285, 33)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona (Tram. 250-01156/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 315, 49; esmenes: BOPC, 340, 34)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'atenció de vint-i-quatre hores del CAP L'Arboç (Tram. 250-01010/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 45; esmenes: BOPC, 315, 36)

 • 16

  Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d'urgències continuades al CAP Gavà-1, la reobertura del dispensari de Gavà Mar i la compleció del mapa sanitari de Gavà (Tram. 250-01046/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 285, 54; esmenes: BOPC, 315, 44)

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'eliminació de la taxa associada a l'expedició de receptes de fàrmacs en el sistema públic (Tram. 250-01200/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 318, 54)