Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 26 d'abril de 2023
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera (Tram. 200-00012/13)

  Ple del Parlament

  Elaboració del Dictamen.

  (esmenes presentades: BOPC, 555, 8; informe: BOPC, 557, 5; dictamen: BOPC, 561, 21)

 • 2

  Proposta d'acord d'addició als Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya d'una disposició addicional (Tram. 221-00039/13)

  .

 • 3

  (*) Proposta d'acord de modificació de la disposició transitòria cinquena dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00040/13)

  Qualificació i admissió a tràmit.

Nota: (*) Aquests punts se substanciaran en el cas que la Mesa del Parlament de 25 d'abril els admeti a tràmit i que la Mesa Ampliada manifesti el seu criteri.