Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 14 de juliol de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant la Comissió d'Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 2021 (Tram. 359-00013/13)

  Meritxell Borràs i Solé, Directora

  Sessió informativa o compareixença.

 • 2

  Compareixença de la directora general de Funció Pública davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre l'adopció de mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública (Tram. 357-00457/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del secretari d'Administració i Funció Pública davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre l'adopció de mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública (Tram. 357-00619/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Joaquín Tornos Mas, redactor de l'informe sobre Catalunya de la valoració de l'estat autonòmic del 2021, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè presenti l'informe (Tram. 356-00768/13)

  Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta d'acord de derogació de l'article 79 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament (Tram. 221-00024/13)

  Mesa del Parlament

  Debat i votació.