Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 11 de novembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les activitats de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Tram. 357-00889/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la legislació que regula l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 356-00922/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 202-00067/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  .

  (Text presentat: BOPC, 485, 14; esmenes presentades: BOPC, 742, 47; informe: BOPC, 752, 196; dictamen: BOPC, 756, 184)

 • 4

  Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 202-00068/12)

  Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  .

 • 5

  Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 202-00059/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  .

  (Text presentat: BOPC, 388, 20)

 • 6

  Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la legislació que regula l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 357-01004/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  .

Nota: (*) Un cop acordat per la comissió el punt 2 serà substanciat durant la mateixa sessió, per acord de la Mesa i els Portaveus.