Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 18 de setembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del delegat del Govern de la Generalitat a Madrid davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les activitats i els projectes de la Delegació (Tram. 357-00371/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el Consell Assessor per a l'Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent (Tram. 250-00742/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 303, 19; esmenes: BOPC, 346, 3)

 • 3

  Proposta de resolució de rebuig i condemna de la violència com a instrument de persecució d'objectius polítics (Tram. 250-00759/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 309, 24; esmenes: BOPC, 346, 3)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior i la consellera de Justícia sobre els criteris seguits en el trasllat dels polítics en presó provisional al Centre Penitenciari de Lledoners (Tram. 354-00144/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre l'encàrrec al Centre d'Estudis d'Opinió d'una enquesta relativa a l'opinió política adreçada al conjunt de l'Estat espanyol (Tram. 354-00148/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Justícia sobre els indicis d'espionatge als servidors públics de l'Administració de justícia i el garantiment dels drets i les llibertats dels ciutadans (Tram. 354-00152/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre els indicis d'espionatge als servidors públics de l'Administració de justícia i el garantiment dels drets i les llibertats dels ciutadans (Tram. 354-00153/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la seva implicació en els òrgans de direcció del Consell per la República (Tram. 354-00169/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'increment de publicitat institucional en el context de les retallades (Tram. 354-00170/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els criteris d'inclusió en el Cens d'entitats de foment de la llengua catalana (Tram. 356-00553/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Francesca Guardiola Sala, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya als Països Nòrdics, davant la Comissió d'Afers Institucionals, perquè informi sobre les notícies que han aparegut en diversos mitjans de comunicació segons les quals ha acceptat obsequis d'alt valor patrimonial de particulars (Tram. 356-00554/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les seves relacions amb persones investigades pel presumpte finançament il·legal de CDC (Tram. 356-00555/12)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Burriel, director de l'agència NothingAD, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'impagament de deutes contrets amb proveïdors privats per part d'alts càrrecs del Govern (Tram. 356-00557/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la despesa destinada a publicitat institucional del 2018 ençà (Tram. 356-00558/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'avaluació que la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional fa dels objectius i l'eficàcia de la publicitat institucional de la Generalitat el 2018 (Tram. 356-00559/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del director general de Difusió davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'avaluació que la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional fa dels objectius i l'eficàcia de la publicitat institucional de la Generalitat el 2018 (Tram. 356-00560/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.