Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 31 de maig de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la comissió (Tram. 410-00002/12)

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.

 • 4

  Composició de la Comissió d'Afers Institucionals (Tram. 410-00002/12)

  Junta de Portaveus

  Presidència i composició de la Comissió.