Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 27 de maig de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 200-00037/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 476, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 497, 3; informe: BOPC, 579, 3)

 • 2

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 202-00065/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 385, 16; informe: BOPC, 572, 3)

 • 3

  Proposició de llei de creació del municipi de Medinyà (Tram. 202-00075/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 487, 20; informe: BOPC, 573, 3)

 • 4

  Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 202-00091/10)

  Lluís M. Corominas i Díaz, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; Antoni Font Renom, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; Marta Rovira i Vergés, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; Quim Arrufat Ibáñez, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya; David Fernàndez i Ramos, del Ponència conjunta: Proposició de llei electoral de Catalunya

  Nomenament de la Ponència

 • 5

  Proposta de compareixença de Guillem Grau Carrera, expert en sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-03323/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 6

  Proposta de compareixença d'Octavi Grau Carrera, expert en sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-03324/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 7

  Proposta de compareixença de Jaume Magre Ferran, professor de ciència política i de l'Administració a la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-03325/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 8

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-03326/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 9

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-03327/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-03328/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 11

  Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei Electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-03339/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 12

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-03406/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 13

  Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 352-03407/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 354-00422/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre els tres assessors nomenats a proposta d'Esquerra Republicana de Catalunya (Tram. 354-00407/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre el nomenament de tres experts per a assessorar el Govern en el desplegament de les estructures d'estat (Tram. 354-00409/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el nomenament de tres experts per a assessorar el Govern en el desplegament de les estructures d'estat (Tram. 354-00410/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre la preparació de l'operació per a les eleccions al Parlament de Catalunya (Tram. 354-00417/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre l'aplicació del criteri de celebració d'una consulta per a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 354-00418/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions com a assessora del Govern (Tram. 356-01161/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch, enginyer de telecomunicacions i vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions com a assessor del Govern (Tram. 356-01162/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta, expert en treball i relacions laborals i president de la sectorial de treball, autònoms i economia social d'Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions com a assessor del Govern (Tram. 356-01163/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Gemma Calvet i Barot, diputada del Parlament, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el seu nomenament per a assessorar el Govern en el desplegament de les estructures d'estat (Tram. 356-01169/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el seu nomenament per a assessorar el Govern en el desplegament de les estructures d'estat (Tram. 356-01170/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta i Vicente davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el seu nomenament per a assessorar el Govern en el desplegament de les estructures d'estat (Tram. 356-01171/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'actuació d'alguns membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que presumptament van posar en perill una operació contra el gihadisme (Tram. 356-01226/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les mesures adoptades pel Govern de l'Estat amb relació a les actuacions de militars espanyols que presumptament han robat estelades (Tram. 356-01227/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.