Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 11 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 200-00037/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació de les propostes de compareixença

  (Text presentat: BOPC, 476, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 497, 3)

 • 2

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02947/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02994/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 4

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalulnya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03016/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03061/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 6

  Proposta de compareixença d'Eugenia Revilla Esteve, lletrada dels Serveis Jurídics de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03038/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 7

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02948/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 8

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02982/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 9

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03015/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Proposta de compareixença del president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03062/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 11

  Proposta de compareixença de Francesc Esteve i Balagué, en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03039/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 12

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Governs Locals amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02993/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 13

  Proposta de compareixença del president de l'Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03064/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 14

  Proposta de compareixença del president de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03063/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 15

  Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Municipis Rurals amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03065/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 16

  Proposta de compareixença del president de l'Associació d'Ens de Muntanya dels Pirineus amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03067/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 17

  Proposta de compareixença del coordinador general de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02949/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 18

  Proposta de compareixença de Francesc Xavier Forcadell Esteller, coordinador general de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03040/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 19

  Proposta de compareixença de Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03002/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 20

  Proposta de compareixença de José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03003/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 21

  Proposta de compareixença de Catalina Victory Molné, secretària de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03010/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 22

  Proposta de compareixença de la presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02950/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 23

  Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz Anton, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03043/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 24

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02951/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 25

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02992/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 26

  Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03068/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 27

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02952/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 28

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03014/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 29

  Proposta de compareixença del degà del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02953/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 30

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03006/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 31

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de l'Advocacia Catalana amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02954/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 32

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03072/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 33

  Proposta de compareixença del degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03071/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 34

  Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03075/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 35

  Proposta de compareixença del president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03076/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 36

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03082/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 37

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03083/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 38

  Proposta de compareixença del president de l'Associació Espanyola de Promotors Públics d'Habitatge i Sòl - Secció Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03077/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 39

  Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02957/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 40

  Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03013/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 41

  Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02998/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 42

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03018/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 43

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03079/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 44

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02999/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 45

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03019/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 46

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03078/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 47

  Proposta de compareixença d'una representació de la Intersindical-Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03020/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 48

  Proposta de compareixença de Salvador Duarte Soto, de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02990/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 49

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02959/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 50

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02983/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 51

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03022/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 52

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03080/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 53

  Proposta de compareixença de Salvador Guillermo Viñeta, director d'Economia de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03045/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 54

  Proposta de compareixença d'una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02985/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 55

  Proposta de compareixença d'una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03000/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 56

  Proposta de compareixença de David Garrofé Puig, secretari general de Cecot, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03044/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 57

  Proposta de compareixença d'una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02960/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 58

  Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02984/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 59

  Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03001/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 60

  Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03021/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 61

  Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03081/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 62

  Proposta de compareixença de Moisés Bonal Ferrer, responsable d'Estudis i Polítiques Sectorials de Pimec, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03042/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 63

  Proposta de compareixença de Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02961/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 64

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02988/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 65

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03007/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 66

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03017/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 67

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03048/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 68

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03046/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 69

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepime) amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03047/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 70

  Proposta de compareixença del president del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03073/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 71

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02958/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 72

  Proposta de compareixença de Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de Manresa i membre del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02986/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 73

  Proposta de compareixença d'una representació del Club EMAS amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02955/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 74

  Proposta de compareixença d'Oriol Guixà, empresari i conseller delegat del grup La Farga, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02991/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 75

  Proposta de compareixença de Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de dret constitucional i director de la Fundació Democràcia i Govern Local, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02962/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 76

  Proposta de compareixença d'Alfredo Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02987/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 77

  Proposta de compareixença d'Alfredo Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03023/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 78

  Proposta de compareixença d'Alfredo Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03032/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 79

  Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02989/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 80

  Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03031/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 81

  Proposta de compareixença d'Albert Arias, geògraf i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02997/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 82

  Proposta de compareixença de Martí Boada i Juncà, científic ambiental i geògraf, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03011/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 83

  Proposta de compareixença d'Oriol Mir, catedràtic de dret administratiu i processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03024/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 84

  Proposta de compareixença d'Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de dret administratiu, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03034/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 85

  Proposta de compareixença de Josep Ramon Fuentes Gasó, director del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03033/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 86

  Proposta de compareixença d'Antoni Choy Tarrés, advocat i membre de l'equip redactor de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02963/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 87

  Proposta de compareixença de Joan Perdigó Solà, advocat i membre de l'equip redactor de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02964/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 88

  Proposta de compareixença de Frederic Ximeno, expert en medi ambient, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03005/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 89

  Proposta de compareixença d'Albert Recio, economista, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03009/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 90

  Proposta de compareixença de Lluís Xavier Toldrà Bastida, advocat, especialista en dret ambiental, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03025/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 91

  Proposta de compareixença d'una representació d'Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02956/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 92

  Proposta de compareixença de Jaume Grau, d'Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03004/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 93

  Proposta de compareixença de Lluís Franco Rabell, de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02995/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 94

  Proposta de compareixença del president de l'Associació de Veïns de la Barceloneta amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-02996/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 95

  Proposta de compareixença d'Itziar González, arquitecta i exregidora de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03008/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 96

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03012/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 97

  Proposta de compareixença de Xavier Bernadí Gil, director de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern del Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03035/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 98

  Proposta de compareixença de Montserrat de Vehí Torra, directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03036/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 99

  Proposta de compareixença de Rosa Maria Díaz Petit, subdirectora de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03037/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 100

  Proposta de compareixença de Xavier Uriós Aparisi, cap de l'Assessoria Jurídica del Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03041/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 101

  Proposta de compareixença d'Agustí de Uribe-Salazar Fàbregas, president de Gabinet Uribe, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03049/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 102

  Proposta de compareixença del president del Fòrum dels Síndics i Defensors Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03066/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 103

  Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03069/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 104

  Proposta de compareixença del president del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03070/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 105

  Proposta de compareixença del president del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 352-03074/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 106

  Proposta de resolució sobre el nom del museu del Futbol Club Barcelona (Tram. 250-01386/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 34)

 • 107

  Proposta de resolució sobre els expedients sancionadors incoats contra els mitjans de comunicació que no van emetre la campanya institucional del procés participatiu del 9 de novembre (Tram. 250-01388/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 456, 35; esmenes: BOPC, 500, 36)

 • 108

  Proposta de resolució sobre la Transició (Tram. 250-01405/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 476, 49)

 • 109

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el cost i els mitjans de la campanya i el procés participatiu del 9 de novembre de 2014 (Tram. 354-00351/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 110

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre les actuacions previstes per a ajudar les persones i els municipis afectats per la ventada del 9 de desembre de 2014 (Tram. 354-00364/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 111

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'encunyació de monedes, el conveni amb el Gremi de Filatèlia i Numismàtica per a l'emissió de la Col·lecció commemorativa del 300 aniversari de la Diada Nacional de Catalunya i les diligències obertes per falsificació de moneda (Tram. 354-00390/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 112

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l'encunyació de monedes, el conveni amb el Gremi de Filatèlia i Numismàtica per a l'emissió de la Col·lecció commemorativa del 300 aniversari de la Diada Nacional de Catalunya i les diligències obertes per falsificació de moneda (Tram. 354-00391/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 113

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Puig i Godes, director del Servei Meteorològic de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cas de presumpte blanqueig de diners pel qual ha estat imputat (Tram. 356-00859/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 114

  Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui els objectius de la seva tasca a l'Oficina (Tram. 356-00908/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 115

  Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els contractes que va subscriure com a responsable de l'Institut Català de l'Energia amb l'empresa Dribbling (Tram. 356-00970/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 116

  Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la seva etapa com a directora de l'Institut Català de l'Energia (Tram. 356-01111/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 117

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les possibles incompatibilitats del director del Servei Català de la Salut (Tram. 356-00930/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 118

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui els criteris i procediments de tramitació de denúncies presentades a l'Oficina (Tram. 356-01022/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 119

  Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les iniciatives vinculades al banc d'ADN per a la identificació de les persones desaparegudes durant el franquisme i sobre el grau de compliment de les mocions aprovades en matèria de memòria històrica (Tram. 356-00921/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 120

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'Acord 145/2014, del 25 de novembre, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 356-00926/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 121

  Sol·licitud de compareixença de Victor Sagi, de l'empresa Dribbling, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els contractes que va subscriure amb l'Institut Català de l'Energia (Tram. 356-00969/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 122

  Sol·licitud de compareixença del comissionat per a la Transició Nacional davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les conclusions del Dictamen 3/2015 del Consell de Garanties Estatutàries, sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives (Tram. 356-01154/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 123

  Compareixença del director general d'Afers Religiosos davant la Comissió d'Afers Institucionals per a explicar les línies de treball de la seva direcció general (Tram. 357-00321/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.