Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 25 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 353-01160/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de l'interventor de l'Ajuntament de Badia del Vallès amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 353-01161/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Departament de Governació i Relacions Institucionals amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 353-01162/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Departament d'Economia i Coneixement amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 353-01163/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, exsecretari d'Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 353-01164/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, catedràtic d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 353-01165/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Jesús Duran Redondo, portaveu de l'Alternativa d'Esquerres a l'Ajuntament de Badia del Vallès, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 356-01123/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença de Joaquim Jesús Duran Redondo, portaveu de l'Alternativa d'Esquerres a l'Ajuntament de Badia del Vallès, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 357-01271/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 9

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 202-00071/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  .

  (Text presentat: BOPC, 429, 23)