Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 19 de gener de 2015
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (Tram. 200-00033/10)

    Govern de la Generalitat

    Debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Presidència

    (Text presentat: BOPC, 442, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 458, 3)