Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 18 de desembre de 2014
Hora:
14:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00008/10)

    Debat i votació.

Nota: La proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya ha estat elaborada i aprovada per la Mesa del Parlament del dia 16 de desembre de 2014, d'acord amb la funció que li atribueix l'article 29.3f del Reglament del Parlament. D'acord amb el que preveu l'article 199.3 del mateix Reglament, correspon a la Comissió d'Afers Institucionals, com a comissió competent en matèria de funció pública, l'aprovació final de la reforma.