Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 11 de desembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 202-00056/10)

  Lluís M. Corominas i Díaz, del Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública; Antoni Font Renom, del Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública; Pere Bosch Cuenca, del Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública; Gemma Calvet i Barot, del Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública; Pere Calbó i Roca, del Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública; Sergio Santamaría Santigosa, del Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

  Elaboració del Dictamen.

 • 2

  Proposta de compareixença de Jordi Vaquer, director de l'Open Society Foundations a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 352-02517/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Proposta de compareixença d'Òscar Roca Safont, cap de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 352-02518/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 4

  Proposta de compareixença d'Enoch Albertí Rovira, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 352-02522/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, cap d'estudis de ciència política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 352-02523/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 6

  Proposta de compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 352-02524/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 7

  Proposta de compareixença de Joan Vintró i Castells, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 352-02525/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

Nota: NOTA: La Mesa de la Comissió, a l'empara de l'article 73 del Reglament, dispensa del termini de distribució de l'Informe de la Ponència sobre la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern sens perjudici que es publiqui en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.