Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 19 de novembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2013 (Tram. 359-00015/10)

  Maria Àngels Barbarà i Fondevila, Directora

  Sessió informativa.

 • 2

  Procediment per a ratificar la designació del director adjunt o directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 284-00024/10)

  Daniel de Alfonso Laso, Director

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació (Tram. 200-00017/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la ponència que ha d'elaborar l'Informe.

  (Text presentat: BOPC, 272, 32; esmenes a la totalitat: BOPC, 304, 20)

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 202-00037/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar l'Informe.

  (Text presentat: BOPC, 101, 23)

 • 5

  Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 202-00056/10)

  Lluís M. Corominas i Díaz, del Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública; Antoni Font Renom, del Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública; Pere Bosch Cuenca, del Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública; Gemma Calvet i Barot, del Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública; Pere Calbó i Roca, del Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública; Sergio Santamaría Santigosa, del Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

  Nomenament de la Ponència

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre el trasllat del Centre de Tecnificació Esportiva d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) (Tram. 354-00305/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre la contractació de la directora del Programa de polítiques de transparència (Tram. 354-00306/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la possible vinculació amb els negocis de la família de Jordi Pujol i Ferrusola (Tram. 354-00317/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre el Pla Marroc 2014-2017 del Govern de la Generalitat (Tram. 354-00324/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre el document "Aportacions sobre el canal Segarra-Garrigues", del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (Tram. 354-00325/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el Pla de reforma de l'Administració i l'Avantprojecte de llei de recursos humans (Tram. 354-00328/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l'organització de la consulta popular no referendària convocada per al 9 de novembre de 2014 (Tram. 354-00347/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre l'organització de la consulta popular no referendària convocada per al 9 de novembre de 2014 (Tram. 354-00348/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l'organització del procés participatiu del 9 de novembre de 2014 (Tram. 354-00349/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre l'organització del procés participatiu del 9 de novembre de 2014 (Tram. 354-00350/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Afers Multilaterals i Europeus davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti les prioritats i les línies d'actuació de la Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus (Tram. 356-00742/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Joan Clos i Matheu, expresident del Consell d'Administració de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00803/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Mascarell i Canalda, exvicepresident del Consell d'Administració de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00804/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de Carles Duarte i Montserrat, exvicepresident del Consell d'Administració de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00805/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Vilajoana Rovira, exvicepresident del Consell d'Administració de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00806/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Triadú i Vila-Abadal, exvicepresident del Consell d'Administració de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00807/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'Ernest Maragall i Mira, exvicepresident del Consell d'Administració de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00808/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias i Vidal de Llobatera, exvicepresident del Consell d'Administració de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00809/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'Ana María Pastor Julián, exvicepresidenta del Consell d'Administració de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00810/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Mariano Zabía Lasala, exvicepresident del Consell d'Administració de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00811/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Josep Piqué i Camps, exvicepresident del Consell d'Administració de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00812/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Carmen Calvo Poyato, exvicepresidenta del Consell d'Administració de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00813/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Oliveras i Coll, ex-director general de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00814/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Pagès i Fita, ex-conseller delegat de la societat anònima Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes relatius a la gestió comptable, les despeses, els contractes, els convenis i els comptes d'aquesta societat anònima (Tram. 356-00815/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença de Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00816/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Arisa, alcalde de Centelles (Osona), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00817/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença de Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00818/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de David Rodríguez, alcalde de Solsona, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00819/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Freixanet, alcalde d'Olost (Osona), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00820/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença de Pere Prat, alcalde de Manlleu (Osona), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00821/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Tejedor, alcalde del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00822/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Sol·licitud de compareixença d'Isabel Garcia, alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00823/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 38

  Sol·licitud de compareixença de Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00824/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença de Joan Mora, alcalde de Mataró (Maresme), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00825/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 40

  Sol·licitud de compareixença de Carles Pellicer, alcalde de Reus (Baix Camp), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00826/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 41

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Mundi, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00827/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 42

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Caldentey, alcalde de Pontons (Alt Penedès), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00828/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 43

  Sol·licitud de compareixença de Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels (Baix Llobregat), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cobrament de dietes irregulars entre el 2011 i el 2012 pagades per la Federació de Municipis de Catalunya (Tram. 356-00829/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 44

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el Pla Marroc 2014-2017 del Govern de la Generalitat (Tram. 356-00842/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 45

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Direcció General per a la Immigració davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el Pla Marroc 2014-2017 del Govern de la Generalitat (Tram. 356-00843/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 46

  Sol·licitud de compareixença d'Alícia Sánchez-Camacho Pérez davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cas Método 3 i sobre els presumptes fets delictius relacionats amb la família Pujol (Tram. 356-00851/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 47

  Sol·licitud de compareixença de Jorge Moragas Sánchez, director del Gabinet de la Presidència del Govern de l'Estat, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els presumptes fets delictius relacionats amb la família Pujol (Tram. 356-00852/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 48

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Puig i Godes, director del Servei Meteorològic de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el cas de presumpte blanqueig de diners pel qual ha estat imputat (Tram. 356-00859/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 49

  Sol·licitud de compareixença del síndic major de la Sindicatura de Comptes davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els processos de fiscalització amb relació al Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 (Tram. 356-00864/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 50

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a les iniciatives parlamentàries en tràmit relatives a la transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 356-00882/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 51

  Sol·licitud de compareixença de Carme Barrot i Roger Heredia, representants del Banc d'ADN gestionat per la Fundació Bosch i Gimpera i la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, perquè informin sobre les activitats del banc (Tram. 356-00889/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 52

  Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions al portal VilaWeb (Tram. 250-01242/10)

  Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 385, 28)

 • 53

  Proposta de resolució de reprovació dels actes dels trabucaires durant la Festa Major de Cardedeu (Tram. 250-01249/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 29; esmenes: BOPC, 421, 72)

 • 54

  Proposta de resolució de rebuig a la cancel·lació de la presentació de "Victus", d'Albert Sánchez Piñol, a l'Institut Cervantes d'Utrecht per part de l'ambaixador d'Espanya a Holanda (Tram. 250-01254/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 391, 94; esmenes: BOPC, 421, 73)

 • 55

  Proposta de resolució sobre la redistribució del dèficit de les administracions públiques en benefici dels ens locals i sobre la reforma de l'elecció d'alcaldes i regidors prevista pel Govern de l'Estat (Tram. 250-01263/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 401, 34; esmenes: BOPC, 432, 7)