Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 8 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 200-00009/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 141, 37; esmenes a la totalitat: BOPC, 178, 24; informe: BOPC, 402, 3)

 • 2

  Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  • 2.1

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Censors Jurats amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01693/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.2

   Proposta de compareixença de Joan Soler Jiménez, president de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01694/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.3

   Proposta de compareixença de Joan Soler Jiménez, president de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01821/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.4

   Proposta de compareixença de Joan Soler Jiménez, president de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01839/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.5

   Proposta de compareixença del president de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01873/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.6

   Proposta de compareixença de Joan Soler Jiménez, president de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01891/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.7

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01695/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.8

   Proposta de compareixença d'Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01837/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.9

   Proposta de compareixença d'Antoni Codina Filba, director general de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01890/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.10

   Proposta de compareixença del síndic major de la Sindicatura de Comptes amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01696/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.11

   Proposta de compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01833/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.12

   Proposta de compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01844/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.13

   Proposta de compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01887/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.14

   Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01697/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.15

   Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01735/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.16

   Proposta de compareixença de Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01819/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.17

   Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01832/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.18

   Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01842/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.19

   Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01883/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.20

   Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01907/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.21

   Proposta de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01698/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.22

   Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01820/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.23

   Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01831/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.24

   Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01843/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.25

   Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01884/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.26

   Proposta de compareixença d'Òscar Roca Safont, cap de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01885/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.27

   Proposta de compareixença d'Òscar Roca Safont, cap de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01914/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.28

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01699/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.29

   Proposta de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01814/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.30

   Proposta de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01830/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.31

   Proposta de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01845/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.32

   Proposta de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01886/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.33

   Proposta de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01911/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.34

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01700/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.35

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01701/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.36

   Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01835/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.37

   Proposta de compareixença de Xavier Amor Martín, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01846/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.38

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01702/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.39

   Proposta de compareixença del president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01834/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.40

   Proposta de compareixença de Miquel Buch i Moya, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01847/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.41

   Proposta de compareixença d'una representació del Grup20 Fòrum amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01703/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.42

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01704/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.43

   Proposta de compareixença de Rodolfo Benito Valenciano, secretari d'Estudis de la Confederació Sindical de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01745/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.44

   Proposta de compareixença de Joan Carles Gallego Herrera, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01903/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.45

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01705/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.46

   Proposta de compareixença de Frederic Monell i Lliró, secretari de Participació Sindical i Institucional de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01744/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.47

   Proposta de compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01902/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.48

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01706/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.49

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01707/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.50

   Proposta de compareixença de Joaquín Gay de Montellá Ferrer-Vidal, president de Foment del Treball Nacional, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01906/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.51

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01708/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.52

   Proposta de compareixença de Josep Gonzàlez i Sala, president de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01904/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.53

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01709/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.54

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Cambres de Comerç, Indústria i Turisme de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01710/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.55

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01711/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.56

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01712/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.57

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Lleida amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01713/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.58

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Girona amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01714/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.59

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01715/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.60

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01716/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.61

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01717/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.62

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització Transparència Internacional amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01718/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.63

   Proposta de compareixença d'Antonio Garrigues Walker, membre del Comitè Executiu de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01761/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.64

   Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, president de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01762/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.65

   Proposta de compareixença de Jesús Lizcano, president de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01818/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.66

   Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, president de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01828/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.67

   Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, president de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01854/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.68

   Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, president de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01899/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.69

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Professionals de les Relacions Institucionals amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01719/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.70

   Proposta de compareixença de Maria Rosa Rotondo, presidenta de l'Associació de Professionals de les Relacions Institucionals, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01759/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.71

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Professionals de les Relacions Institucionals amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01881/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.72

   Proposta de compareixença de Helen Darbishire, directora d'Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01736/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.73

   Proposta de compareixença de Helen Darbishire, directora d'Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01812/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.74

   Proposta de compareixença de Victoria Anderica Caffarena, coordinadora d'Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01838/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.75

   Proposta de compareixença de Helen Darbishire, directora d'Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01915/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.76

   Proposta de compareixença de Javier Enériz, defensor del poble de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01737/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.77

   Proposta de compareixença d'Anne Lyons, investigadora de l'Oficina del Comissionat per a la Informació i Ombudsman d'Irlanda, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01738/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.78

   Proposta de compareixença de Benigno Pendás, director del Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01739/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.79

   Proposta de compareixença de Soledad Becerril, defensora del poble, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01740/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.80

   Proposta de compareixença de Ramón Álvarez de Miranda, president del Tribunal de Comptes, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01741/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.81

   Proposta de compareixença de José Luis Rodríguez Álvarez, director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01742/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.82

   Proposta de compareixença de José Luis Piñar, exdirector de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01816/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.83

   Proposta de compareixença de Juan Pablo Lázaro de Espinosa, president de la Comissió de Responsabilitat Social Empresarial de la Confederació Española d'Organitzacions Empresarials, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01743/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.84

   Proposta de compareixença de Daniel Innerarity, catedràtic de filosofia i investigador de la Universitat del País Basc, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01746/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.85

   Proposta de compareixença de Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01747/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.86

   Proposta de compareixença de Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01825/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.87

   Proposta de compareixença de Juan Alfonso Santamaría Pastor, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01748/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.88

   Proposta de compareixença de Guzmán Garmendia Pérez, exdirector de Govern Obert, del Govern de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01749/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.89

   Proposta de compareixença d'Antonio Descalzo González, professor de dret administratiu de la Universitat Carles III de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01750/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.90

   Proposta de compareixença d'Ignacio Escolar, director de Eldiario.es, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01751/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.91

   Proposta de compareixença de Borja Bergareche, corresponsal d'ABC a Londres, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01752/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.92

   Proposta de compareixença de Joan Navarro, portaveu del Fòrum per la Transparència, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01753/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.93

   Proposta de compareixença de Joan Navarro, representant portaveu del Fòrum per la Transparència, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01823/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.94

   Proposta de compareixença d'Antonio Ruiz Salgado, representant de Red de Abogados para la Defensa Ambiental, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01754/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.95

   Proposta de compareixença d'Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, membre de Coalición Pro Acceso, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01755/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.96

   Proposta de compareixença d'Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, advocada de l'Estat en excedència i membre de Coalició Pro Accés, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01822/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.97

   Proposta de compareixença de Rosana de Andrés Díaz, presidenta de l'Associació d'Arxivers de la Funció Pública, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01756/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.98

   Proposta de compareixença de Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01757/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.99

   Proposta de compareixença de Manuel Sánchez de Diego y Fernández de la Riva, professor de dret de la informació de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01758/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.100

   Proposta de compareixença de Manuel Sánchez de Diego, professor titular de la Universitat Complutense de Madrid i membre de Coalició Pro Accés, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01817/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.101

   Proposta de compareixença d'Emilio Guichot Reina, professor de dret administratiu de la Universitat de Sevilla, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01760/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.102

   Proposta de compareixença de Josep Matas, advocat, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01809/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.103

   Proposta de compareixença de Josep Matas i Balaguer, advocat, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01858/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.104

   Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic de ciència política i director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01810/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.105

   Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01852/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.106

   Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01913/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.107

   Proposta de compareixença de Natasa Pirc, comissionada d'Informació d'Eslovènia, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01811/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.108

   Proposta de compareixença de Josep M. Vallès, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01813/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.109

   Proposta de compareixença de Josep Maria Vallès i Casadevall, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01859/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.110

   Proposta de compareixença de Bruce Cain, professor de ciència política de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01815/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.111

   Proposta de compareixença de Lluís Cermeno Martorell, secretari de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01824/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.112

   Proposta de compareixença de Xavier Bernadí i Gil, director de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01826/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.113

   Proposta de compareixença d'Albert Lamarca i Marquès, president de la Comissió Jurídica Assessora, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01827/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.114

   Proposta de compareixença d'Albert Lamarca i Marquès, president de la Comissió Jurídica Assessora, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01850/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.115

   Proposta de compareixença d'Ignasi Genovès i Avellana, director general d'Atenció Ciutadana i Difusió, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01829/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.116

   Proposta de compareixença d'Ignasi Genovès i Avellana, director general d'Atenció Ciutadana i Difusió, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01861/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.117

   Proposta de compareixença de Francesc Torralba Roselló, autor del Codi ètic per a polítics, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01836/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.118

   Proposta de compareixença de Núria Bassols Muntada, directora del Programa de polítiques de transparència, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01840/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.119

   Proposta de compareixença d'Alfredo Galán Galán, professor titular de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01841/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.120

   Proposta de compareixença d'Oriol Rusca i Nadal, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01848/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.121

   Proposta de compareixença de Miquel Sàmper Rodríguez, president del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01849/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.122

   Proposta de compareixença d'Agustí Cerrillo i Martínez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01851/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.123

   Proposta de compareixença de Josep Mir i Bagó, professor titular de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01853/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.124

   Proposta de compareixença de Joan Mauri Majós, professor del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01855/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.125

   Proposta de compareixença de Juli Ponce Solé, professor del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01856/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.126

   Proposta de compareixença de M. Àngels López Lax, advocada, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01857/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.127

   Proposta de compareixença de Marta Continente Gonzalo amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01860/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.128

   Proposta de compareixença del president d'una de les diputacions de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01862/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.129

   Proposta de compareixença dels presidents de dos consells comarcals amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01863/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.130

   Proposta de compareixença de l'alcalde d'un municipi de més de 100.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01864/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.131

   Proposta de compareixença de l'alcalde d'un municipi de més de 75.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01865/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.132

   Proposta de compareixença de l'alcalde d'un municipi de més de 50.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01866/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.133

   Proposta de compareixença de l'alcalde d'un municipi de més de 20.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01867/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.134

   Proposta de compareixença de l'alcalde d'un municipi de més de 10.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01868/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.135

   Proposta de compareixença de l'alcalde d'un municipi de més de 5.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01869/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.136

   Proposta de compareixença de l'alcalde d'un municipi de més de 2.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01870/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.137

   Proposta de compareixença de l'alcalde d'un municipi de menys de 2.000 habitants amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01871/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.138

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Gestió Pública amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01872/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.139

   Proposta de compareixença de Joat Henrich i Ballester, president de l'Associació Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01893/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.140

   Proposta de compareixença de la presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01874/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.141

   Proposta de compareixença del president del Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01875/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.142

   Proposta de compareixença d'una representació del Consorci Administració Oberta de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01876/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.143

   Proposta de compareixença del director general d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01877/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.144

   Proposta de compareixença de la directora de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01878/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.145

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01879/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.146

   Proposta de compareixença d'una representació del Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01880/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.147

   Proposta de compareixença d'una representació de la Xarxa d'Innovació Pública amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01882/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.148

   Proposta de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01888/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.149

   Proposta de compareixença de Pere A. Fàbregas Vidal, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01889/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.150

   Proposta de compareixença de Xavier Palmés i Cosidó, president de l'Associació de Tècnics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01892/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.151

   Proposta de compareixença de Francesc Torralba Roselló, catedràtic d'ètica de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01894/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.152

   Proposta de compareixença de Norbert Bilbeny Garcia, catedràtic d'ètica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01895/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.153

   Proposta de compareixença de Victòria Camps Cervera, catedràtica d'ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01896/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.154

   Proposta de compareixença d'Adela Cortina Orts, catedràtica d'ètica i filosofia de la Universitat de València i directora de la Fundació Ètica dels Negocis i les Organitzacions, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01897/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.155

   Proposta de compareixença d'Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01898/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.156

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Europea a Barcelona amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01900/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.157

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Open Society Foundations a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01901/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.158

   Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01905/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.159

   Proposta de compareixença de Santiago Alba Rico amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01908/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.160

   Proposta de compareixença de Byung-Chul Han amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01909/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.161

   Proposta de compareixença de Bakartxo Ruiz Jaso, diputada del Parlament de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01910/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.162

   Proposta de compareixença d'Ismael Peña-López, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i investigador a l'Internet Interdisciplinary Institute i a l'eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01912/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.163

   Proposta de compareixença de Garbiñe Errekondo Salsamendi, diputada de la Diputació Foral de Guipúscoa, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 352-01916/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat (Tram. 250-01066/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 36)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el trasllat de la festa de la Comunitat Autònoma de Catalunya al 23 d'abril (Tram. 250-01089/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 315, 31)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la retirada d'una litografia de l'exposició "1714. Memòria gràfica d'una guerra" i sobre la destitució de la comissària d'aquesta exposició i del comissari dels actes del Tricentenari del 1714 (Tram. 250-01091/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 315, 33)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el retorn dels documents catalans que encara són a l'Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca (Tram. 250-01109/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 90; esmenes: BOPC, 357, 40)

 • 7

  Proposta de resolució de rebuig de les actuacions de la Delegació del Govern de l'Estat amb relació a la presentació de recursos contra acords municipals (Tram. 250-01119/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 97)

 • 8

  Proposta de resolució de condemna de l'atac contra el Pi de les Tres Branques (Tram. 250-01120/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 98)

 • 9

  Proposta de resolució de condemna del rebuig del Tribunal Suprem i de la prohibició de la Junta Electoral Central de la iniciativa Multireferèndum 2014 del dia 25 de maig de 2014 (Tram. 250-01143/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 337, 48; esmenes: BOPC, 378, 61)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el finançament de la presentació de la candidatura del Priorat perquè sigui declarat paisatge cultural agrari de muntanya (Tram. 250-01158/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 58; esmenes: BOPC, 378, 63)

 • 11

  Proposta de resolució de condemna i rebuig de la violència terrorista i de solidaritat amb les víctimes de l'atemptat de l'11 de setembre de 1989 a Banyoles (Tram. 250-01161/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 342, 61)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el Centre de Tecnificació Esportiva d'Esplugues de Llobregat (Tram. 250-01169/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 346, 74; esmenes: BOPC, 378, 63)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la revisió de la situació laboral dels metges interins de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (Tram. 250-01178/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 39; esmenes: BOPC, 396, 23)