Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 2 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè presenti la Memòria de l'Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2013 (Tram. 356-00657/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença de Joaquim Brugué Torruella, director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00353/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Robert Casadevall i Camps, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00356/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Josep Maria Aguirre i Font, professor associat de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00355/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'Alfredo Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00357/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Joan Antoni Font Monclús, professor de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00358/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Joan Manuel Trayter, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00361/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00354/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.