Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 19 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari general de l'Esport davant la Comissió d'Afers Institucionals per a explicar els criteris per a atorgar subvencions a les federacions i l'endeutament amb les entitats esportives (Tram. 357-00255/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del secretari general de l'Esport davant la Comissió d'Afers Institucionals per a explicar el Pla estratègic d'esport escolar de Catalunya (Tram. 357-00504/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del secretari general de l'Esport davant la Comissió d'Afers Institucionals per a explicar les línies d'actuació de la Secretaria General de l'Esport per al 2014 (Tram. 357-00505/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la distribució del Fons de cooperació local (Tram. 250-00870/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 31; esmenes: BOPC, 281, 26)

 • 5

  Proposta de resolució sobre els assalts a les esglésies de Sant Feliu i de l'Immaculat Cor de Maria, de Sabadell (Tram. 250-00883/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 42; esmenes: BOPC, 281, 28)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de l'Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (Tram. 250-00886/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 45; esmenes: BOPC, 281, 29)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'Informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques del Govern de l'Estat (Tram. 250-00890/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 11; esmenes: BOPC, 281, 30)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la distribució del Fons de cooperació local (Tram. 250-00904/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 21; esmenes: BOPC, 281, 31)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre els actes commemoratius del setanta-cinquè aniversari de l'exili republicà (Tram. 354-00255/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre els actes commemoratius del cinquantè aniversari d'"Els altres catalans" de Francesc Candel (Tram. 354-00256/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre les causes de la dimissió del secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals (Tram. 354-00262/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Composició de la Comissió d'Afers Institucionals

  Elecció del secretari o la secretària de la Comissió