Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 24 de febrer de 2014
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a elegir un membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 285-00001/10)

    Roger Loppacher i Crehuet, President

    Compareixença