Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 27 de febrer de 2013
Hora:
09:45h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposició de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 202-00018/10)

    Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Mixt; Grup Parlamentari Socialista

    Nomenament d'una ponència conjunta.