Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 2 de juliol de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Salvador Alsius Clavera, proposat com a membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè n'examini la candidatura (Tram. 279-00009/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Compareixença

 • 2

  Compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, proposat com a membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè n'examini la candidatura (Tram. 279-00010/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Compareixença

 • 3

  Compareixença de Daniel Sirera i Bellés, proposat com a membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè n'examini la candidatura (Tram. 279-00011/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Compareixença