Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 11 de juliol de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2011 (Tram. 359-00018/09)

  Esther Mitjans Perelló, Directora

  Sessió informativa.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat als departaments de Presidència i de Governació i Relacions Institucionals (Tram. 250-00853/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 39)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la disponibilitat lingüística del servei d'atenció telefònica ciutadana 012 (Tram. 250-01101/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 307, 70)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de les activitats de l'Acadèmia General Bàsica de Talarn i sobre l'especialitat de protecció civil i emergències (Tram. 250-01061/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista; Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 27; esmenes: BOPC, 326, 13)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el tancament esglaonat de l'Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn, el desenvolupament d'un pla de dinamització econòmica per al Pallars Jussà i la cessió de les instal·lacions d'aquest centre a la Generalitat (Tram. 250-01087/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 41; esmenes: BOPC, 331, 30)

 • 6

  Proposta de resolució de suport a la plataforma contra el tancament de l'Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn i Tremp i sobre el garantiment dels llocs de treball d'aquest centre i la creació d'una taula per a la reactivació econòmica del Pallars Jussà (Tram. 250-01088/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 42; esmenes: BOPC, 331, 30)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la publicació de la documentació relacionada amb el cop d'estat del 1981 en poder de la Generalitat, el Govern de l'Estat i la Casa del Rei (Tram. 250-00902/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 40; esmenes: BOPC, 297, 13)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la publicació de la relació de llocs de treball de la Generalitat (Tram. 250-00976/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 70; esmenes: BOPC, 307, 48)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la subvenció per a l'actuació "Base del piragüisme", de l'Ajuntament de Deltebre (Tram. 250-00982/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 73; esmenes: BOPC, 307, 50)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels ajuts econòmics a la xarxa escolar de La Bressola, de la Catalunya del Nord (Tram. 250-00992/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 274, 30; esmenes: BOPC, 307, 53)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el no-cessament de l'emissió de Televisió de Catalunya per satèl·lit l'1 de maig de 2012 i sobre el garantiment d'aquesta emissió a llarg termini (Tram. 250-00994/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 274, 32)

 • 12

  Control del compliment de la Moció 13/IX, sobre les relacions del Govern amb l'Ajuntament de Barcelona (Tram. 390-00013/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Comissió sobre el compliment.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la carta enviada a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt (Maresme) en què dóna suport a la decisió d'aquest ajuntament de no hissar la bandera d'Espanya i sobre la seva insubmissió a la Llei de banderes (Tram. 356-00631/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Duran i Lleida, president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat i de la Comissió Mixta de Traspassos, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la supressió de la seu de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions a Barcelona (Tram. 356-00633/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Projecte de llei de consultes populars no referendàries (Tram. 200-00020/09)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 222, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 254, 22)