Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 29 de febrer de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Proposta de resolució sobre la modificació dels tractaments protocol·laris de les autoritats de la Generalitat i de revisió de les precedències protocol·làries de les autoritats de l'Estat (Tram. 250-00569/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 114, 29)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la publicació del text legal vigent de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 250-00616/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 50)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el rebuig de la decisió del Govern de l'Estat de recórrer la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran (Tram. 250-00643/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 20; esmenes: BOPC, 187, 12)

 • 20

  Proposta de resolució sobre l'ingrés de les recaptacions tributàries a l'Agència Tributària de Catalunya i sobre la defensa dels insubmisos fiscals (Tram. 250-00747/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 196, 41)

 • 22

  Proposta de resolució sobre la posició dels estats espanyol i francès pel que fa a la constitució de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer (Tram. 250-00755/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 207, 20; esmenes: BOPC, 254, 24)

 • 33

  Proposta de resolució sobre la construcció del Centre de Tecnificació de Piragüisme, a Lleida, i les mesures per a garantir la pràctica del rem i el piragüisme en aquesta ciutat (Tram. 250-00769/09)

  Debat i votació.

 • 34

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a definir les funcions dels llocs de treball de base de l'escala de suport del Cos de Mossos d'Esquadra i l'establiment de sistemes de promoció (Tram. 250-00707/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 35

  Proposta de resolució sobre les mesures per a garantir la continuïtat del Memorial Democràtic de Catalunya (Tram. 250-00655/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 36

  Proposta de resolució sobre l'estudi de mesures d'ajut per als municipis de menys de cinc-cents habitants (Tram. 250-00772/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 37

  Proposta de resolució sobre la conservació de la vila romana de la Sagrera, a Barcelona (Tram. 250-00627/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 38

  Proposta de resolució sobre el suport a les tasques de recuperació de la Maternitat d'Elna (Rosselló) (Tram. 250-00618/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 39

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre el manteniment del seu pressupost del 2011 per al 2012 (Tram. 250-00760/09)

  Debat i votació.

 • 40

  Proposta de resolució sobre el compliment de les sentències del Tribunal Suprem relatives a la llengua vehicular en el sistema educatiu català (Tram. 250-00615/09)

  Debat i votació.

 • 41

  Proposta de resolució sobre les accions per a assegurar l'exercici del dret a emprar el català en les institucions judicials espanyoles (Tram. 250-00802/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 42

  Proposta de resolució sobre el manteniment del català com a única llengua vehicular de l'ensenyament (Tram. 250-00614/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 43

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre la reducció del 3% del sou dels funcionaris i sobre les conseqüències en la funció pública de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2012 i la Llei de mesures fiscals i financeres i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 354-00152/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 44

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat a Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui els diversos incidents en què alguns ciutadans no han pogut exercir el dret d'ús de la llengua catalana en relacionar-se amb el personal de les forces de seguretat de l'Estat (Tram. 356-00339/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 45

  Proposta de resolució sobre la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat per a exigir al Govern de l'Estat el compliment dels seus compromisos amb relació al fons de competitivitat i la disposició addicional tercera de l'Estatut (Tram. 250-00796/09)

  Debat i votació.