Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 8 de juny de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 17

  Proposta de resolució sobre la constitució de les vegueries de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona (Tram. 250-00116/09)

  Debat i votació.

 • 18

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa de l'oferta formativa del centre educatiu de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i Amposta (Montsià) per al curs 2012-2013 (Tram. 250-00321/09)

  Debat i votació.

 • 19

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la Volta Ciclista a Catalunya i sobre la retransmissió dels finals d'etapa pel canal Esport3 (Tram. 250-00278/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 20

  Proposta de resolució sobre el manteniment del Pla català de l'esport a l'escola (Tram. 250-00260/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 21

  Proposta de resolució sobre l'aprovació del reglament dels estatuts de l'Agència Catalana de l'Esport (Tram. 250-00259/09)

  Debat i votació.

 • 22

  Proposta de resolució sobre el nomenament dels serveis i els coordinadors territorials (Tram. 250-00255/09)

  Debat i votació.

 • 23

  Proposta de resolució sobre el nomenament d'un delegat o delegada del Govern per a l'àrea territorial delimitada per l'àmbit funcional de planificació territorial del Penedès (Tram. 250-00254/09)

  Debat i votació.

 • 24

  Proposta de resolució sobre les activitats commemoratives de la proclamació de la República previstes per al 2011 (Tram. 250-00231/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 25

  Proposta de resolució sobre la publicació en el DOGC de la refosa de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (Tram. 250-00220/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 26

  Proposta de resolució sobre la reclamació al Govern italià d'una disculpa al poble de Catalunya pels bombardeigs sobre Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola (Tram. 250-00219/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 27

  Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en la designació dels membres del Consell de la Comissió Nacional d'Energia i de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (Tram. 250-00180/09)

  Debat i votació.

 • 28

  Proposta de resolució sobre la constitució d'un grup de treball integrat per representants de la Generalitat, dels grups parlamentaris i de persones expertes per a analitzar les propostes polítiques i jurídiques relatives a les actuacions arran de la sentència del Tribunal Constitucional contrària a l'Estatut (Tram. 250-00143/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 29

  Proposta de resolució sobre la inclusió d'un estudi relatiu al suport a la independència de Catalunya en un referèndum d'autodeterminació al Pla anual de treball del Centre d'Estudis d'Opinió (Tram. 250-00125/09)

  Debat i votació.

 • 30

  Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 30/2010, de vegueries, per a la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00116/09)

  Debat i votació.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de representants de les direccions funcionals de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informin de les activitats de l'Oficina del 2010 i el 2011 (Tram. 356-00060/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2010 (Tram. 359-00006/09)

  Sessió informativa.