Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 21 de febrer de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a considerar Jordi Pujol i Soley com un "honorable" col·laborador (Tram. 323-00216/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a elaborar i difondre peces informatives i entrevistes relatives a l'activitat de polítics separatistes (Tram. 323-00217/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a tractar Gonzalo Boye com una víctima per haver estat condemnat per delictes de col·laboració amb ETA (Tram. 323-00218/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les accions per a donar compliment al punt 38 de la Resolució 735/XII del Parlament de Catalunya (Tram. 323-00224/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la contractació de productores (Tram. 323-00229/12)

   Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les possibilitats de posar en marxa l'estudi 17 de l'emissora al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa (Tram. 323-00226/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris emprats per a elaborar i difondre peces informatives i entrevistes a polítics condemnats per delictes contra l'ordre públic constitucional (Tram. 322-00162/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la utilització de TV3 com a entitat instrumental per a la indiciària comissió de delictes de corrupció i el finançament il·legal de partits polítics (Tram. 322-00163/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'aposta de la Corporació per a promoure l'aranès (Tram. 322-00166/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en compliment de la Llei 7/2019, relativa al Consell de l'Audiovisual i a la Corporació (Tram. 322-00167/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la figura de Jordi Pujol i Soley als canals de la Corporació (Tram. 322-00168/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'opacitat del Consell de Govern de la Corporació (Tram. 322-00171/12)

   Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a garantir el compliment del principi de pluralitat política i ideològica dels col·laboradors i els entrevistats (Tram. 323-00219/12)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme a TV3 i a la resta dels canals de la Corporació (Tram. 322-00169/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme a Catalunya Ràdio i a la resta d'emissores de la Corporació (Tram. 322-00170/12)

   David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les audiències digitals dels mitjans de la Corporació el 2019 (Tram. 323-00222/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la valoració de les audiències de TV3 i Catalunya Ràdio del 2019 (Tram. 322-00165/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la valoració de l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb relació a la sentència al procés (Tram. 323-00220/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la prova pilot de subtitulació de programes de TV3 a diverses llengües (Tram. 323-00221/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el funcionament del nou format del programa "Planta baixa" (Tram. 323-00227/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la selecció de temes i persones entrevistades en el programa "30 minuts" (Tram. 323-00228/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de Catalunya Ràdio i TV3 a la comarca del Conflent (Tram. 323-00223/12)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l'èxit i l'evolució del format del programa "Crims" (Tram. 323-00225/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a contrarestar el que ha denunciat el grup On Són les Dones (Tram. 322-00172/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.25

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió per al Club Súper 3 (Tram. 322-00173/12)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les manifestacions emeses en el programa de TV3 "Està passant" amb relació al Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00610/12)

  David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la suspensió de les relacions contractuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb entitats presumptament vinculades a possibles delictes de corrupció i de finançament il·legal de partits polítics (Tram. 250-00937/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 26; esmenes: BOPC, 437, 23)

 • 4

  Proposta de resolució de condemna de la denigració dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra per TV3 (Tram. 250-01024/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 460, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les condicions en què es poden prestar serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre (Tram. 250-01060/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 479, 34)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'accés dels mitjans de comunicació privats als ajuts públics (Tram. 250-01079/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 490, 21)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les quotes de producció derivades del contracte programa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals subscrit amb el Govern de la Generalitat (Tram. 250-01080/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 490, 22)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'opacitat i la manca de transparència del pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-01103/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 501, 23)