Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Dimecres, 25 d'abril de 2018
Hora:
13:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió. (Tram. 412-00006/12)

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

  • 3

    Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.