Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 24 de març de 2017
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu nomenament com a director de TV3 (Tram. 356-00576/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu pla de direcció i la seva trajectòria professional (Tram. 356-00579/11)

  Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu nomenament con a director de Televisió de Catalunya (Tram. 356-00581/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el canvi de director de Televisió de Catalunya (Tram. 356-00578/11)

  Fernando de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el nomenament de Vicent Sanchis com a director de Televisió de Catalunya (Tram. 356-00580/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el nomenament de Vicent Sanchis com a director de Televisió de Catalunya (Tram. 359-00012/11)

  Núria Llorach i Boladeras, Vicepresidenta

  Sessió informativa.

 • 7

  Compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la seva trajectòria professional, el seu nomenament i el seu pla de direcció (Tram. 357-00434/11)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el nomenament de Vicent Sanchis com a director de Televisió de Catalunya (Tram. 357-00435/11)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

Nota: (*) El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar les compareixences acordades