Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 30 de gener de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el compliment de les línies de programació de Televisió de Catalunya i el grup d'emissores de Catalunya Ràdio per a la temporada 2013-2014 (Tram. 356-00894/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'Acord 145/2014, del 25 de novembre, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 356-00927/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un llibre blanc sobre la pluralitat en els programes informatius i les tertúlies dels mitjans audiovisuals (Tram. 250-01236/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 378, 82)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la supressió del programa de TV3 "El medi ambient" (Tram. 250-01253/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 391, 93; esmenes: BOPC, 421, 73)

 • 5

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 5.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a garantir el pluralisme polític en el període preelectoral (Tram. 322-00265/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 5.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme als mitjans de la Corporació (Tram. 322-00272/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 5.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a la contractació de producció aliena (Tram. 322-00266/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 5.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la contractació de productores per part de Televisió de Catalunya (Tram. 322-00271/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 5.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de confluència de les redaccions de ràdio i televisió (Tram. 322-00267/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 5.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el projecte de fusió de les redaccions de Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya (Tram. 322-00268/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 5.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la confluència dels serveis informatius de TV3 i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00270/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 5.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de confluència dels serveis informatius (Tram. 322-00277/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 5.9

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'eliminació de programes del canal 33 (Tram. 323-00111/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 5.10

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la remodelació del canal 33 (Tram. 323-00112/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 5.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació de les negociacions del conveni i de la signatura del contracte programa (Tram. 322-00269/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 5.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les relacions laborals a la Corporació (Tram. 322-00275/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 5.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la banalització de la violència de gènere en el documental "L'endemà" (Tram. 323-00113/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 5.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació prevista amb relació al vintè aniversari de la mort d'Ovidi Montllor (Tram. 322-00276/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 5.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el documental "L'endemà" (Tram. 322-00279/10)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 5.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'acord de col·laboració amb la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya (Tram. 322-00273/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 5.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament del pressupost del 2014 (Tram. 322-00274/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 5.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00278/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 5.19

   Pregunta a la directora de Gestió i Recursos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el conflicte derivat del canvi de criteri pel que fa a la deducció de l'impost sobre el valor afegit de la Corporació (Tram. 323-00114/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 5.20

   Pregunta al director d'Explotació i Enginyeria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la decisió adoptada per a garantir el manteniment de l'oferta de la Corporació arran de la supressió d'un múltiplex (Tram. 323-00115/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.