Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 26 de setembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'eliminació del programa "El medi ambient" (Tram. 323-00099/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la desaparició del programa "El medi ambient" de TV3 (Tram. 322-00216/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el comunicat del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació a la Diada (Tram. 322-00217/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els pronunciaments de determinades organitzacions polítiques sobre la programació i el pluralisme informatiu amb relació a la Diada (Tram. 322-00228/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura dels esdeveniments polítics del setembre del 2014 (Tram. 322-00219/10)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu previ a la Diada (Tram. 322-00223/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de la Diada (Tram. 322-00225/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni amb els treballadors (Tram. 322-00218/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació laboral (Tram. 322-00230/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les audiències del juliol i l'agost del 2014 i la recuperació del lideratge (Tram. 322-00220/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia de futur per a les delegacions (Tram. 322-00221/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la unificació i ampliació de corresponsalies (Tram. 322-00231/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la resposta al pla per a la televisió digital terrestre aprovat pel Govern de l'Estat (Tram. 322-00222/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el desplegament de mitjans amb motiu del referèndum d'Escòcia (Tram. 322-00224/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme polític en el tractament informatiu del procés independentista (Tram. 322-00226/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria de subvencions a prestadors del servei públic de comunicació televisiva durant el procés de liberalització de la banda de freqüències (Tram. 322-00227/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el conflicte relatiu a l'impost sobre el valor afegit a la Corporació (Tram. 322-00229/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la creació de la Direcció Comercial i de Màrqueting (Tram. 322-00232/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics i els objectius de la programació de la temporada 2014-2015 (Tram. 323-00100/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics i els objectius de la programació de la temporada 2014-2015 (Tram. 323-00101/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els canvis d'interpretació de la normativa de l'impost sobre el valor afegit per part de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (Tram. 356-00840/10)

  Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.(*)

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les perspectives de futur de la Corporació (Tram. 359-00017/10)

  Brauli Duart i Llinares, President Consell de Govern

  Sessió informativa.

 • 4

  Compareixença del president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre els canvis d'interpretació de la normativa de l'impost sobre el valor afegit per part de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (Tram. 357-00734/10)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Compareixença.

Nota: (*) Si escau, el president proposarà d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença conjuntament amb la corresponent al punt núm. 3