Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 29 de novembre de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pressupost assignat al Departament de la Presidència per al 2014 i l'afectació que pot tenir en els mitjans de comunicació públics (Tram. 313-00011/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències de l'aportació pressupostària a la Corporació prevista per al 2014 (Tram. 322-00117/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la funció del canal 3/24 (Tram. 313-00012/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'aplicació del llibre d'estil (Tram. 313-00013/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els programes, les estratègies i els plans per a la divulgació científica i tècnica entre els infants i els joves (Tram. 323-00040/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la proposta de canvis als informatius de Televisió de Catalunya (Tram. 323-00042/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el nou projecte d'informatius (Tram. 323-00043/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació prevista amb relació a la commemoració del tricentenari del 1714 (Tram. 322-00121/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la tercera onada del 2013 de l'Estudi general de mitjans (Tram. 323-00041/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els resultats de l'Estudi general de mitjans corresponent a la darrera onada del 2013 (Tram. 323-00044/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'externalització del Departament Comercial de TV3 (Tram. 322-00118/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés d'externalització de la tasca comercial de Televisió de Catalunya (Tram. 322-00120/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la contractació d'un servei de comercialització d'espais publicitaris de Televisió de Catalunya (Tram. 322-00124/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política retributiva i els plans d'externalització de la Corporació (Tram. 322-00129/10)

   David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment dels criteris de pluralisme polític a la ràdio i la televisió públiques (Tram. 322-00119/10)

   Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a tractar els temes de corrupció (Tram. 322-00122/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els projectes finançats per La Marató del 2012 i sobre la preparació de La Marató del 2013 (Tram. 322-00123/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els processos de negociació amb els sindicats de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya (Tram. 322-00125/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de negociació dels convenis col·lectius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya (Tram. 322-00126/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els recursos destinats al sector audiovisual privat (Tram. 322-00127/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de constitució de la Corporació en empresa única de mitjans (Tram. 322-00128/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.