Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 31 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a assignar recursos a documentals (Tram. 323-00019/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la planificació per a incorporar nous productes d'èxit (Tram. 323-00020/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'orientació i el cost dels documentals "Adéu, Espanya?", "Això no funciona, o potser sí?" i "Hola, Europa!" (Tram. 323-00024/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el contingut del programa "L'oracle" del 20 de maig de 2013 (Tram. 323-00022/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment dels principis de pluralisme, imparcialitat i neutralitat del programa "Hola, Europa!" (Tram. 313-00004/10)

   Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la baixa representació de dones als mitjans audiovisuals (Tram. 322-00043/10)

   Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els informes relatius al pluralisme del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 322-00047/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nou model empresarial de la Corporació (Tram. 322-00044/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències laborals de la creació d'una empresa única com proposa el contracte programa aprovat pel Consell de Govern de la Corporació (Tram. 322-00045/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'estat de negociació dels convenis col·lectius de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00051/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la proposta de cogestió presentada pels treballadors de TV3 per a garantir el futur del model públic de ràdio i televisió (Tram. 322-00054/10)

   David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l'incompliment del Dictamen 302/2008, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, amb relació a la difuminació de les imatges dels mossos d'esquadra (Tram. 323-00021/10)

   Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la decisió de no emetre l'anunci promocional de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica (Tram. 323-00023/10)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions d'execució pressupostària per al 2013 en el marc del contracte programa aprovat (Tram. 322-00046/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la fase d'execució del pressupost del 2013 (Tram. 322-00048/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a garantir l'estabilitat pressupostària (Tram. 322-00049/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'evolució dels ingressos per publicitat del primer quadrimestre del 2013 (Tram. 322-00050/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la fase d'elaboració del contracte programa (Tram. 322-00052/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les accions i les iniciatives socials derivades de la Marató per la pobresa (Tram. 322-00053/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les línies de col·laboració existents amb el Parlament de Catalunya amb relació a la difusió de l'activitat parlamentària (Tram. 323-00025/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els acords amb La Xarxa perquè les ràdios locals tinguin accés a diversos programes de Catalunya Ràdio i iCat.cat (Tram. 323-00026/10)

   Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el model de cobertura territorial dels mitjans de la Corporació i el compliment dels objectius de col·laboració en la cohesió territorial (Tram. 359-00006/10)

  Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  Sessió informativa.