Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 25 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-00854/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 40)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de la funció cohesiva de l'oferta audiovisual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre el manteniment del nivell d'execució del pressupost del 2011 (Tram. 250-00946/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 264, 50; esmenes: BOPC, 297, 21)

 • 3

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 3.1

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'efecte de les retallades pressupostàries en la producció d'informatius i programes a Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio (Tram. 322-00053/09)

   Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 3.2

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la viabilitat econòmica de la Corporació (Tram. 322-00055/09)

   Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 3.3

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions de tancament pressupostari del 2012 (Tram. 322-00057/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 3.4

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions de compliment del pressupost per al 2012 (Tram. 322-00063/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 3.5

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa de la Corporació (Tram. 322-00054/09)

   Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

  • 3.6

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa "Parlament" (Tram. 323-00042/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.7

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el reportatge "Entrampats a l'Aldea" (Tram. 323-00043/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.8

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el projecte "Supercrac d'Internet" (Tram. 323-00045/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.9

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el motiu per a suspendre l'emissió del programa "El futur era de tots" (Tram. 322-00056/09)

   Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 3.10

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'adaptació del llibre d'estil de la Corporació a la realitat política, jurídica i social (Tram. 322-00058/09)

   Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

   Substanciació.

  • 3.11

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les seves línies bàsiques d'actuació (Tram. 323-00038/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 3.12

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les línies d'actuació de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00046/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.13

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les prioritats de les emissores de Catalunya Ràdio (Tram. 323-00048/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 3.14

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els canvis en l'estructura d'aquesta ràdio i els criteris amb què s'han fet (Tram. 323-00040/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 3.15

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les seves línies bàsiques d'actuació (Tram. 323-00039/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 3.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les línies d'actuació de Televisió de Catalunya (Tram. 323-00044/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.17

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els canvis en l'estructura d'aquesta televisió i els criteris amb què s'han fet (Tram. 323-00041/09)

   Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

  • 3.18

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les coses que es poden millorar a Catalunya Música (Tram. 323-00047/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.19

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les darreres actuacions de la defensora de l'audiència de la Corporació (Tram. 322-00059/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.20

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la venda de l'edifici de Catalunya Ràdio (Tram. 322-00060/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.21

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'acord de reciprocitat entre TV3 i Canal 9 (Tram. 322-00061/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.22

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'avenç de la llengua catalana als mitjans de comunicació (Tram. 322-00062/09)

   Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Substanciació.

  • 3.23

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a considerar noticiable un fet (Tram. 323-00049/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 3.24

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de la Corporació per a informar amb relació als conflictes i les mobilitzacions socials (Tram. 322-00034/09)

   Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

  • 3.25

   Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la pluralitat política i social de la Corporació amb la nova estructura de govern i direcció (Tram. 322-00035/09)

   Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.