Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 29 d'abril de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Pregunta al director general en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme polític en els espais informatius dels mitjans dependents de la Corporació (Tram. 312-00008/09)

  Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al director general en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme polític i social en els espais informatius, de tertúlia, de debat i d'entrevistes dels mitjans de comunicació dependents de la Corporació (Tram. 312-00009/09)

  Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al director general en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme polític i la presència dels diferents agents en els espais informatius (Tram. 312-00013/09)

  Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al director general en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el garantiment del pluralisme polític i de l'equilibri entre els partits polítics i entre els agents socials en els espais informatius (Tram. 312-00014/09)

  Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de la campanya electoral de les eleccions municipals del 2011 (Tram. 313-00002/09)

  Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris i els fonaments jurídics de la cobertura de les eleccions municipals del 2011 (Tram. 322-00009/09)

  Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al director general en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament del pressupost del 2010 (Tram. 312-00011/09)

  Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al director general en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió pressupostària de la Corporació per al 2011 (Tram. 312-00012/09)

  Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al director general en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'avantprojecte de pressupost de la Corporació (Tram. 312-00016/09)

  Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la retallada prevista en el pressupost de la Corporació (Tram. 313-00003/09)

  Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions pressupostàries per al 2011 (Tram. 322-00013/09)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les audiències de TV3 i dels canals de Televisió de Catalunya el març del 2011 (Tram. 323-00005/09)

  Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al director general en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les audiències de Catalunya Ràdio i de la resta de canals de la Corporació en l'Estudi general de mitjans (Tram. 312-00010/09)

  Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de fusió d'empreses de la Corporació (Tram. 322-00006/09)

  Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la planificació temporal del procés de fusió d'empreses de la Corporació (Tram. 322-00007/09)

  Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el desplegament del segon canal múltiplex (Tram. 322-00008/09)

  Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'aprovació dels manuals d'ús de la Corporació (Tram. 322-00010/09)

  Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Defensor de l'Audiència el 2010 (Tram. 322-00011/09)

  Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al director general en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de la informació econòmica (Tram. 312-00015/09)

  Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de la consulta sobre la independència de Catalunya del 10 d'abril de 2011 (Tram. 322-00012/09)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 22

  Pregunta al director general en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació entre els sindicats i la direcció de la Corporació (Tram. 312-00017/09)

  Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 23

  Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la utilització de menors en el programa "Alguna pregunta més?" del 5 d'abril de 2011 (Tram. 323-00006/09)

  Jordi Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

 • 24

  Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris dels centres territorials de Televisió de Catalunya per a la contractació de productores (Tram. 323-00007/09)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.