Comissió d'Educació

Dia:
Dilluns, 21 de novembre de 2022
Hora:
09:45h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de creació d'un grup de treball sobre l'assetjament escolar i el ciberassetjament (Tram. 251-00003/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

 • 2

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Departament d'Educació per a cobrir les tardes de setembre amb activitats no lectives i els alumnes que hi han participat (Tram. 311-00050/13)

   Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 428, 6)

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual el Departament d'Educació no ha pagat les despeses de funcionament de les escoles bressol municipals del curs 2021-2022 (Tram. 311-00073/13)

   Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 436, 48)

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport a les escoles que es veuen obligades a aplicar la sentència del 25% de castellà (Tram. 311-00054/13)

   Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 428, 9)

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la universalització i el desplegament del curs Infantil 2 (Tram. 311-00056/13)

   Anna Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 428, 10)

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el diàleg amb la comunitat educativa (Tram. 311-00061/13)

   Nogay Ndiaye i Mir, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 428, 12)

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes pel Departament d'Educació per a la millora del calendari i l'assignació de places de formació professional el 2023 (Tram. 311-00065/13)

   Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 428, 13)

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix un pla que elimini en un termini raonable els mòduls prefabricats dels centres escolars (Tram. 311-00067/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 428, 14)

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la situació de la formació professional (Tram. 355-00089/13)

  Comissió d'Educació

  Sessió informativa.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la preinscripció i la planificació de l'oferta formativa de la formació professional el curs 2022-2023 (Tram. 355-00090/13)

  Comissió d'Educació

  Sessió informativa.

 • 5

  Compareixença del director general de Formació Professional davant la Comissió d'Educació per a informar sobre l'inici del curs 2022-2023 (Tram. 357-00823/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.