Comissió d'Educació

Dia:
Dijous, 11 de novembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (Tram. 200-00003/13)

    Departament d'Educació

    Compareixença del Govern per a informar sobre el contingut del pressupost del Departament i dels organismes i les entitats que en depenen (art. 131.4 RPC)

    (Text presentat: BOPC, 152, 3)