Comissió d'Educació

Dia:
Divendres, 11 de juny de 2021
Hora:
11:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió. (Tram. 410-00007/13)

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

  • 3

    Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.