Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 5 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió d'Educació per a informar sobre l'impacte de la jornada compactada en els centres que han participat en el pla pilot de la jornada escolar intensiva a primària (Tram. 357-00066/12)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre les millores a l'Escola La Floresta, de Tarragona (Tram. 250-00414/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 37; esmenes: BOPC, 222, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els afectats pel trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (Tram. 250-00433/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 60; esmenes: BOPC, 222, 11)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles (Tram. 250-00456/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 200, 73; esmenes: BOPC, 242, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el reconeixement del personal auxiliar d'educació especial i dels drets dels alumnes amb necessitats educatives especials (Tram. 250-00461/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 200, 78; esmenes: BOPC, 242, 8)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Jorge Calero Martínez, professor d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè exposi l'informe "Els efectes de la immersió lingüística sobre l'alumnat castellanoparlant a Catalunya" (Tram. 356-00348/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Álvaro Borja Choi de Mendizábal, professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i investigador de l'Institut d'Economia de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè exposi l'informe "Els efectes de la immersió lingüística sobre l'alumnat castellanoparlant a Catalunya" (Tram. 356-00349/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.