Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair

Dia:
Dilluns, 3 de novembre de 2014
Hora:
13:15h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió (Tram. 407-00003/10)

    Mesa del Parlament

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament).