Diputació Permanent

Dia:
Dimecres, 27 de desembre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la Resolució de la Presidència del Senat, del 27 d'octubre de 2017, per la qual es publica l'Acord del ple del Senat, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució (Tram. 212-00001/11)

    Grup Parlamentari de Junts pel Sí

    Debat i votació de la proposta d'interposició de recurs d'inconstitucionalitat.

    (dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 559, 4; Propostes de resolució: BOPC, 561, 3)