Diputació Permanent

Dia:
Dimecres, 26 d'agost de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Decret llei 2/2015, del 28 de juliol, pel qual es modifica parcialment el text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre (Tram. 203-00021/10)

  Govern de la Generalitat

  Validació

 • 2

  Compareixença del conseller d'Interior davant la Diputació Permanent per a informar sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra a Salou l'11 d'agost de 2015 (Tram. 355-00237/10)

  Jordi Jané i Guasch, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la consellera de Benestar Social i Família davant la Diputació Permanent perquè informi sobre les mesures adoptades amb relació als casos de violència de gènere (Tram. 354-00449/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.