Diputació Permanent

Dia:
Dimarts, 26 d'agost de 2014
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Decret llei 4/2014, del 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per a adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (Tram. 203-00014/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

 • 2

  Compareixença del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural davant la Diputació Permanent per a informar sobre la crisi de preus del sector de la fruita i les conseqüències del tancament de la frontera de Rússia per als productes agroalimentaris procedents de la Unió Europea (Tram. 355-00144/10)

  Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Sessió informativa

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del conseller de Salut davant la Diputació Permanent perquè informi sobre la situació dels serveis d'urgències al mes d'agost (Tram. 354-00318/10)

  Maurici Lucena i Betriu, Portaveu del Grup Parlamentari Socialista; Joan Herrera Torres, President del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença