Diputació Permanent

Dia:
Divendres, 3 d'agost de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del conseller d'Economia i Coneixement davant la Diputació Permanent perquè informi sobre els impagaments dels concerts, dels convenis i de la prestació de serveis públics (Tram. 354-00272/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari Socialista; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del conseller de Benestar Social i Família davant la Diputació Permanent perquè informi sobre els impagaments dels concerts, dels convenis i de la prestació de serveis públics (Tram. 354-00273/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari Socialista; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença del conseller d'Economia i Coneixement i del conseller de Benestar Social i Família davant la Diputació Permanent per a informar sobre els impagaments dels concerts, dels convenis i de la prestació de serveis públics (Tram. 355-00153/09)

  Diputació Permanent

  Sessió informativa.