Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 11 de juny de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 200-00022/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar l'informe

  (Text presentat: BOPC, 342, 32; esmenes a la totalitat: BOPC, 388, 11)

 • 2

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01321/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01322/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01332/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Sebastián del Rey Barba, registrador de la propietat i director de l'Acadèmia de Registradors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01337/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-01319/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.