Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 11 de desembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. (Tram. 200-00014/10 i 202-00033/10 i 202-00041/10)

    Elaboració del dictamen

Nota: La Mesa de la Comissió ha acordat dispensar el termini de dos dies per a distribuir la documentació que ha de servir de base al debat, d'acord amb l'article 73 del Reglament del Parlament.