Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 20 de novembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

 • 2

  Creació Grup de Treball

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les plagues d'insectes que afecten la presó Model, de Barcelona (Tram. 311-01227/10)

   Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 293, 89)

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'encàrrec al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del servei de cafeteria de diversos centres penitenciaris (Tram. 311-01379/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 40)

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el possible encàrrec al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del servei de cafeteria de tots els centres penitenciaris (Tram. 311-01380/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 40)

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el personal destinat al servei de cafeteria dels centres penitenciaris el darrer trimestre del 2013 (Tram. 311-01381/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 40)

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el personal que ha deixat de prestar el servei de cafeteria dels centres penitenciaris el darrer trimestre del 2013 (Tram. 311-01382/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 41)

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del servei de cafeteria dels centres penitenciaris el 2013 (Tram. 311-01383/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 41)

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'horari dels interns del servei de cafeteria dels centres penitenciaris (Tram. 311-01384/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 41)

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució mensual dels interns del servei de cafeteria dels centres penitenciaris (Tram. 311-01385/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 42)

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de l'encàrrec al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del servei de cafeteria dels centres penitenciaris (Tram. 311-01386/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 42)

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seguretat dels centres penitenciaris en què el servei de cafeteria el prestin els interns (Tram. 311-01387/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 42)

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els incidents de seguretat al mòdul 3 del centre penitenciari de Can Brians (Tram. 311-01402/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 43)

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de funcionaris del servei de vigilància interior als patis del centre penitenciari de Can Brians 1 (Tram. 311-01403/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 44)

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pèrdua de places del servei de vigilància al centre penitenciari de Can Brians 1 per trasllat al centre penitenciari del Puig de les Basses (Tram. 311-01404/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 44)

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pèrdua de places del servei de vigilància al centre penitenciari de Can Brians 2 per trasllat al centre penitenciari del Puig de les Basses (Tram. 311-01405/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 44)

  • 2.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les places de personal de serveis penitenciaris no cobertes (Tram. 311-01406/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 45)

  • 2.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors de serveis penitenciaris que seran traslladats al centre penitenciari del Puig de les Basses (Tram. 311-01407/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 45)

  • 2.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de les places de serveis penitenciaris que restaran vacants per trasllat al centre penitenciari del Puig de les Basses (Tram. 311-01408/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 45)

 • 3

  Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

  • 3.1

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02042/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.2

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02043/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.3

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02044/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.4

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02045/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.5

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02046/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.6

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02050/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.7

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de l'Advocacia Catalana amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02051/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.8

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02052/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.9

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02053/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.10

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02054/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.11

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02055/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.12

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02056/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02057/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.14

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02058/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.15

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02059/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.16

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02060/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.17

   Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02061/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.18

   Proposta de compareixença d'Antoni Isac i Aguilar, registrador de la propietat i president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02062/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.19

   Proposta de compareixença de Sergio Nasarre Aznar, responsable de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02063/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.20

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02064/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.21

   Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez Arias, registrador de la propietat i president del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02065/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.22

   Proposta de compareixença de Carles Sala i Roca, secretari d'Habitatge i Millora Urbana, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02066/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.23

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02067/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.24

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02068/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.25

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02069/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.26

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02070/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.27

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02071/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.28

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02072/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.29

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02073/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.30

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis Territorials d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02074/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.31

   Proposta de compareixença d'una representació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02075/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.32

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02076/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.33

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02077/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.34

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02078/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.35

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02079/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.36

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02080/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.37

   Proposta de compareixença d'una representació de l'associació Prohabitatge amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02081/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.38

   Proposta de compareixença de Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d'Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02082/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.39

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02083/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.40

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02084/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.41

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02085/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.42

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02086/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.43

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02087/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.44

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02088/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.45

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Promotors Constructors d'Edificis (Fecapce) amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02089/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.46

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02090/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.47

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02091/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.48

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02092/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.49

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02093/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.50

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Català del Sòl amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02094/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.51

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02095/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.52

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge - AVS Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02096/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.53

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02097/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.54

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02098/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.55

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02099/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.56

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02100/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.57

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02101/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.58

   Proposta de compareixença d'Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02102/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.59

   Proposta de compareixença de Rafael Castiñeira Carnicero, registrador de la propietat, amb relació al Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-02103/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre el manteniment del servei mèdic dels centres educatius i d'internament de Can Llupià i L'Alzina (Tram. 250-01270/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 401, 39; esmenes: BOPC, 425, 13)

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a explicar la situació dels refugiats a Catalunya (Tram. 357-00733/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 6

  Composició del Grup de Treball de Revisió del Model dels Centres d'Internament d'Estrangers (Tram. 409-00003/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Nomenament del relator.