Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 23 d'octubre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 200-00005/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la ponència que ha d'elaborar l'Informe.

  (Text presentat: BOPC, 119, 26)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el trasllat dels catalans privats de llibertat als centres penitenciaris de Catalunya (Tram. 250-01222/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 70; esmenes: BOPC, 413, )

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'Ana Moya Fernández, delegada de Comissions Obreres del personal laboral del Departament de Justícia, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre els canvis en el model d'atenció mèdica als centres de tancament terapèutic de justícia juvenil (Tram. 356-00841/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació del català en l'àmbit de l'Administració de justícia (Tram. 357-00324/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.