Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 25 de setembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal (Tram. 270-00005/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Elaboració del dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 89, 66; informe: BOPC, 391, 198)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona (Tram. 250-01069/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 304, 39; esmenes: BOPC, 334, 48)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la privatització dels serveis de control i vigilància perimetral dels centres penitenciaris (Tram. 250-01077/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 20; esmenes: BOPC, 375, 60)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la dotació necessària de personal per a atendre els jutjats de violència de gènere (Tram. 250-01083/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 24; esmenes: BOPC, 375, 60)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de les taxes judicials (Tram. 250-01133/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 334, 58; esmenes: BOPC, 375, 61)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la creació d'un registre únic de parelles de fet residents a Catalunya (Tram. 250-01134/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 334, 59; esmenes: BOPC, 375, 61)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les paperetes per a la consulta sobre el futur polític de Catalunya que elabora el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció de Lleida (Tram. 250-01146/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 47; esmenes: BOPC, 391, 81)

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la reducció de plantilla als jutjats de violència sobre la dona (Tram. 354-00272/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la vulneració del dret de vaga dels funcionaris del Departament de Justícia (Tram. 354-00291/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre l'estat del Registre de la Propietat i del Registre Mercantil i sobre els efectes de l'agrupació i la supressió d'oficines (Tram. 356-00707/10)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè expliqui la situació dels refugiats a Catalunya (Tram. 356-00838/10)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.