Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 19 de juny de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00421/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00557/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00422/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00550/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00423/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00551/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00424/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00552/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, membre de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00428/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari i membre de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00553/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Maria Eugènia Alegret, magistrada de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00439/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Maria Eugènia Alegret, magistrada de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 353-00563/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00434/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Carmen Gete-Alonso, catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00436/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Josep Santdiumenge, professor titular de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 353-00440/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Substanciació.