Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 5 de juny de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Nomenament de la Ponència amb relació al projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública (Tram. 200-00014/10) i les proposicions de llei del protectorat de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Trams. 202-00033/10 i 202-00041/10).

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'anul·lació d'una instrucció del Departament de Justícia amb relació a la continuïtat dels interins (Tram. 250-00964/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 64; esmenes: BOPC, 297, 28)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'elaboració i la tramesa al Govern de l'Estat d'una proposta sobre la demarcació i la planta judicial a Catalunya (Tram. 250-00975/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 272, 52; esmenes: BOPC, 297, 28)

 • 4

  Proposta de resolució de rebuig de la Proposició de llei orgànica de modificació de la Llei orgànica del poder judicial, relativa a la justícia universal (Tram. 250-00977/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 272, 53; esmenes: BOPC, 297, 29)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les proves d'accés a advocat i procurador dels tribunals (Tram. 250-00994/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 281, 31)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la reducció de plantilla als jutjats de violència sobre la dona (Tram. 354-00272/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació sanitària dels centres penitenciaris i les plagues d'insectes que els afecten (Tram. 356-00639/10)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre els actes organitzats amb motiu de la commemoració del Tricentenari del 1714 als centres penitenciaris (Tram. 356-00659/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Propostes de compareixences amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions

  • 9.1

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00895/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.2

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00896/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.3

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00897/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.4

   Proposta de compareixença de Juan Gómez Martínez, notari i membre de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00898/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.5

   Proposta de compareixença de Carme Trilla, representant de Càritas, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00899/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.6

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00900/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.7

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00901/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.8

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00902/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.9

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de l'Advocacia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00903/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.10

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00904/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.11

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00905/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.12

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00906/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00907/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.14

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00908/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.15

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00909/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.16

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00910/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.17

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00911/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.18

   Proposta de compareixença d'una representació de la Direcció General de Patrimoni amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00912/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.19

   Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Catalana d'Advocats de Família amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00913/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.20

   Proposta de compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00914/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.21

   Proposta de compareixença d'Oriol Rusca i Nadal, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00915/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.22

   Proposta de compareixença de Luis Suárez Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00916/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.23

   Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00917/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.24

   Proposta de compareixença de Josep Delfí Guàrdia i Canela, president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00918/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.25

   Proposta de compareixença de Mercè Mira i Cortadella, presidenta de la Societat Catalana d'Advocats de Família, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00919/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.26

   Proposta de compareixença de Joan Manel Abril i Campoy, president de la Secció d'Harmonització de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00920/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.27

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00921/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.28

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00922/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.29

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00923/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.30

   Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Catalana d'Advocats de Família amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00924/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.31

   Proposta de compareixença d'Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00925/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.32

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Professional de la Magistratura amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00926/10)

   Santi Rodríguez i Serra, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.33

   Proposta de compareixença d'una representació de Jutges per a la Democràcia amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00927/10)

   Santi Rodríguez i Serra, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.34

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Jutges i Magistrats "Francisco de Vitoria" amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00928/10)

   Santi Rodríguez i Serra, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.35

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00929/10)

   Santi Rodríguez i Serra, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.36

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00930/10)

   Santi Rodríguez i Serra, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.37

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00931/10)

   Santi Rodríguez i Serra, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.38

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (Tram. 352-00932/10)

   Santi Rodríguez i Serra, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a presentar el treball sobre l'Agenda de drets humans per a aquesta legislatura (Tram. 357-00579/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 11

  Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública (Tram. 200-00014/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 228, 15; esmenes a la totalitat: BOPC, 271, 6)

 • 12

  Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i les associacions d'utilitat pública (Tram. 202-00033/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Nomentament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 68, 53)

 • 13

  Proposició de llei del protectorat de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 202-00041/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 115, 35)