Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 20 de febrer de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les accions perquè el Govern de l'Estat compleixi les recomanacions del Consell d'Europa sobre l'aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (Tram. 250-00838/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 209, 17; esmenes: BOPC, 261, )

 • 2

  Proposta de compareixença d'Enrique Vendrell Santiveri, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00852/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Proposta de compareixença d'Oriol Rusca, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00853/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 4

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00854/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00855/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 6

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00856/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 7

  Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00857/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 8

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00858/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 9

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00859/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00860/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 11

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00861/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 12

  Proposta de compareixença de Juan Gómez Martínez, notari i membre de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00862/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 13

  Proposta de compareixença d'Eduard Carrera, expert investigador en resolució de conflictes i mediació comunitària de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00863/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 14

  Proposta de compareixença de Manuel Cubero Argente, president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00864/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 15

  Proposta de compareixença d'Enric García, director del Pla d'actuació de Sant Cosme, de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00865/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 16

  Proposta de compareixença de Joan Egea Fernández, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00866/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 17

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00867/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 18

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00868/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 19

  Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00869/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 20

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00870/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 21

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00871/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 22

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00872/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 23

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00873/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 24

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00874/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 25

  Proposta de compareixença d'Enric Vendrell Santiveri, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00875/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 26

  Proposta de compareixença d'Oriol Rusca i Nadal, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00876/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 27

  Proposta de compareixença de Luis Suárez Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00877/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 28

  Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00878/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 29

  Proposta de compareixença d'Enric Vendrell i Santiveri, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00879/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 30

  Proposta de compareixença de Sergio Nasarre i Aznar, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili i responsable de la Càtedra d'Habitatge, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00880/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 31

  Proposta de compareixença d'Antoni Isac i Aguilar, president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00881/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 32

  Proposta de compareixença de Carmen Gete-Alonso, catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00882/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 33

  Proposta de compareixença de Jordi Rodríguez i Valdés, expert en propietat horitzontal, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00883/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 34

  Proposta de compareixença de Daniel Loscertales Fuertes, advocat i expert en dret de la propietat, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00884/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 35

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00885/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 36

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00886/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 37

  Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00887/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 38

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00888/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 39

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00889/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 40

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00890/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 41

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis Territorials d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00891/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 42

  Proposta de compareixença d'una representació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00892/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 43

  Proposta de compareixença de Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00893/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 44

  Proposta de compareixença de Josep Santdiumenge, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (Tram. 352-00894/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 45

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti el treball sobre l'Agenda de Drets Humans per a aquesta legislatura (Tram. 356-00545/10)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 46

  Compareixença d'una representació de SOS Bebès Robats de Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre les sostraccions de menors i les víctimes d'adopcions irregulars (Tram. 357-00327/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 47

  Compareixença d'Antonio Barroso, president de l'Associació Nacional d'Afectats per Adopcions Irregulars, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de les adopcions irregulars (Tram. 357-00389/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.