Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 17 d'octubre de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la defensa dels interessos morals i materials de la Generalitat amb relació a algunes causes judicials (Tram. 250-00607/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 54)

 • 2

  Compareixença d'Oriol Rusca, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de l'assistència jurídica gratuïta i del torn d'ofici (Tram. 357-00390/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Miquel Sàmper Rodríguez, president del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació del torn d'ofici (Tram. 357-00325/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats Penal Internacional davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a presentar les activitats de la seu internacional fixada a Barcelona (Tram. 357-00135/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.