Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dimecres, 17 de juliol de 2013
Hora:
14:00h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a determinades normes per les quals es regeixen les demandes per danys i perjudicis per infraccions de les disposicions del dret de la competència dels estats membres i de la Unió Europea (Tram. 295-00066/10)

    Elaboració del dictamen